Image Alt

SK / EN

Gurigongo Symposium as anartistic hub has more than 15 years of experience of managing various projects, e.g. producing performances, working in cooperation with several institutions, theatres or schools through different projects at home and abroad. We believe that theatre is an efficient tool for initiating dialogues. Gurigongo Symposium operates as a base for cooperation of artists, professionals, groups and institutions from diverse fields – the arts, culture, humanities, various educational institutions etc., on initiatives and actions pursuing creativity, education and interdisciplinary programs and through contemporary culture. In all our activities, special attention is given to non-formal education: by enabling teachers and the young to obtain creative experience, we bolster their key personal, professional, social and civic skills.
Nowadays, one of the main activities of Gurigongo Symposium is providing Theatre in Education programs for primary and secondary school students, as well as adults. That is why we have founded Vekker Műhely, an informal TIE company within our organization.

Vekker Theatre In Education (TIE) Company was founded in summer 2013. Our mission is to develop self-aware, open and responsible individuals and communities through experience based programs. 

TIE is a complex program:

 • it includes a theatre performance – played by actor-drama teachers on the highest quality
 • it’s an alternative way of pedagogy – allows students to develop an understanding for others and themselves
 • it’s interactive – students analyze the situations of the characters through drama games, argue with the actor-drama teachers, give opinion and think together about the main question of the program
 • it’s group specific, unique and flexible – actor-drama teachers work with cca 15-25 students, usually with one class and the program is different from performance to performance according to the circumstances.

The list of our other programs:

 • creative reading programs
 • arts in education projects
 • team-building activities for classes
 • complex drama in education programs
 • radioplays
 • reader’s theatre
 • drama workshops

Our program “What’s up?” won special award on the competition National Award of Career Guidance in 2014 (Národná cena kariérového poradenstva 2014) organized  by Euro Guidance – European Network to Support Guidance and Consultancy in Bratislava.

 

2021 – Omar and the genie (puppet show for children aged 6-10)

2018 – Keep it, do not let it! (TIE-dance program for secondary school students with Ifjú Szivek dance theatre)

2016 – Comfort Zone (TIE-program for adults)

Dielňa Vekker bola založená v roku 2013. Cieľom našej divadelno-výchovnej dielne je napomáhať rozvoju osobnosti/komunít/spoločnosti pomocou účastníckych programov.

Vo Vekker Műhely sa venujeme alternatívnej formy divadla vo výchove, ktorá zapája divadlo do vzdelávacieho procesu. Od roku 2013 sme pripravili viacero divadelno-výchovných inscenácií pre žiakov ZŠ a SŠ a dospelých. Venujeme sa dramatickej pedagógii, experimentujeme s rôznymi formami, napr.: hodiny štrukturovanej dramatickej hry, výchova k čítaniu, atď. Absolvovali sme ročne viac ako 300 programov po celom Slovensku aj v zahraničí.

Divadelno-výchovné predstavenie Mi a pálya? (Ako ďalej?) získalo čestné uznanie na súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2014, ktorú organizovala EuroGuidance – European Network to Support Guidance and Consultancy v Bratislave.

V roku 2016 sme sa zúčastnili výzvy International Visegrad Fund, pripravili sme predstavenie pre dospelých s názvom Komfortzóna/Zóna komfortu spolu s RÉV Színház v Győri.

V roku 2018 sme v koprodukcii s najvýznamnejšou maďarskou TIE dielňou a s tanečníkmi z Ifjú Szivek Tanečné Divadlo pripravili tanečno-divadelno-výchovné predstavenie pre stredoškolákovs názvom Megtart, nem enged (Udrží a nepustí).

Oboznamujeme mládež s alternatívnou formou divadla, ktoré je pre nich doteraz neznámou, no podľa spätnej väzby od nášho obecenstva veľmi lákavou formou divadla, s ktorou sa nemali možnosť stretnúť doteraz. Do našich predstavení sa aktívne zapájajú účastníci (žiaci) a ich myšlienky sú zapracované do príbehu, takto sa jednotlivé predstavenia stávajú jedinečným nielen pre hercov (dramatických pedagógov), ale aj pre účastníkov (žiakov).

 

Divadlo vo výchove (TIE – Theatre In Education) je komplexný program:

 

 • je to divadelné predstavenie – v ktorom hrajú herci/pedagógovia dramatickej výchovy
 • je to alternatívna pedagógia – ktorá pomáha, aby študenti lepšie pochopili ostatných ale aj samých seba
 • je to interaktívne – študenti analyzujú dané situácie pomocou rôznych dramatických hier, diskutujú o hlavnej téme programu s hercami/pedagógmi dramatickej výchovy
 • je to skupinovo špecifické, jedinečné a flexibilné – herci/pedagógovia dramatickej výchovy pracujú s cca. 15-25 študentmi, väčšinou s jednou triedou a predstavenie sa dynamicky mení na základe daných okolností.

Naše predstavenia:

Záhadné ochorenie v obci Štastlivec: Netradičná hodina prírodovedy pre 1. a 2. ročník ZŠ. V obci Štastlivec žili donedávna iba štastní ľudia. Jedného dňa sa tu objavila záhadná choroba…

Drak, ktorý nechcel spať: Hodina tvorivého čítania na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre škôlkárov a žiakov 1.triedy ZŠ. Téma: túžba verzus pravidlá. Interaktívny program sa uskutočňuje na základe poviedky Drak,ktorý nechcel zaspať od súčasného maď. spisovateľa žijúceho na Slovensku: Szabolcs Bíró. Čo si má vybrať malý Dráčik hrať celú noc so svojimi kamarátmi alebo pokúsiť sa zaspať?

Víla: Hodina tvorivého čítania na rozvoj čitateľskej gramotnosti na tému sebaprijatia a sebalásky pre 3. a 4. ročník ZŠ.

Statočný cínový vojačik: Hodina tvorivého čítania na rozvoj čitateľskej gramotnosti na tému akceptovania inakosti pre 3. a 4. ročník ZŠ. Interaktívny program sa uskutočňuje na základe rozprávky Statočný cínový vojačik od H.Ch.Andersen.

Hra života: Hodina tvorivého čítania na tému virtuálneho šikanovania na základe poviedky Életjáték od Brandon Hackett. Pre 8. a 9. ročník ZŠ.

DeVan!: Hodina štrukturovanej dramatickej hry. Téma: ako môže zasiahnuť 12 ročný teenager do rodinných rozhodnutí. Pre 5. a 6. ročník ZŠ.

Nezatvor svoje oči! Divadelno-výchovné predstavenie pre 6. a 7. ročník ZŠ. Príbeh sluchovo postihnutej Aniky, ktorá sa snaží začleniť do kolektívu počujúcich detí.

Ako ďalej? Hodina štrukturovanej dramatickej hry pre 8. a 9. ročník ZŠ. Téma: ako ďalej po základnej škole, o čom sa vlastne rozhodujeme pri výbere strednej školy.